Πιστοποίηση

ISOGR

H ROLKA A.B.E.E.  έχει σαν βασική αρχή την παραγωγή προιόντων υψηλών προδιαγραφών βάσει πιστοποιημένων διαδικασιών  με γνώμονα τις απαιτήσεις των πελατών της. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα του αλουμινίου και βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα της με σκοπό την ικανοποίηση των πελατών της.

Ο συνεχής έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας με την παράλληλη εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 και τους ποιοτικούς ελέγχους σε πιστοποιημένους φορείς (IFT ROSENHEIM κλπ) εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των παραγόμενων συστημάτων της, καθώς και την άριστη λειτουργία τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η εταιρεία ανταποκρινόμενη στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 13659:2004+Α1:2008, διεξάγει Ελέγχους Παραγωγής στο Εργοστάσιο (Factory Production Control – FPC). Οι έλεγχοι αυτοί είναι πλήρως εναρμονισμένοι στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκου κανονισμού 305/2011/ΕΕ και αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για την σήμανση CE των προϊόντων της εταιρείας.

Η Δήλωση Επίδοσης που συνοδεύει κάθε παραγγελία περιέχει:

  • Τον μοναδικό αριθμό της εκάστοτε δήλωσης.
  • Τον μοναδικό κωδικό προϊόντος καθώς και τον κωδικό τύπου που ανήκει το προϊόν.
  • Το ουσιώδες χαρακτηριστικό (ανεμοπίεση) με βάση το οποίο διενεργήθηκαν οι έλεγχοι.
  • Την απόδοση του προϊόντος με βάση τις διαστάσεις του και το σύστημα που ανήκει.
  • Και τον συντελεστή θερμοπερατότητας (στις περιπτώσεις που το κουτί είναι θερμομονωτικό).

Στο εσωτερικό του κουτιού τοποθετείται η σήμανση CE, όπου και αναγράφονται όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν και στην αντίστοιχη Δήλωση Επίδοσης.

34090
ce EFI